Zesnulý papež Jan Pavel II. ještě za komunistické totality řekl jednou v polské národní svatyni v Čenstochové: „Tady jsme byli vždycky svobodní!” Tato slova sluhy Božího platí pro katolíky všech národů. Ať už pronásledují Církev komunisté, mohamedáni nebo liberálové, v Božím chrámu, u Krista v Nejsvětější svátosti, jsme pokaždé svobodní. Zcela svérázným způsobem se to vztahuje na mariánská poutní místa, jak to poznali i letos 14. srpna poutníci na Cvilín u Krnova do svatyně Panny Marie Sedmibolestné.

Sjeli se sem jako každoročně Rytíři Neposkvrněné a čtenáři a příznivci časopisu Immaculata. Obojí má vztah ke sv. Maxmiliánu Kolbemu, zakladateli Rytířstva Neposkvrněné, jehož svátek Církev slaví den před Nanebevzetím Panny Marie. Sv. Maxmilián je názornou ukázkou, že člověk může zůstat svobodným i v těch nejextrémnějších podmínkách, kdy jde o život. Zatímco ostatní vězňové koncentračního tábora Osvětim dělali všechno pro záchranu vlastního života, on ho zcela svobodně z lásky k bližnímu nabídl Bohu za otce rodiny odsouzeného k smrti, aby jemu neznámá žena nepřišla o manžela a děti o otce. K tak velké míře svobodného jednání se propracoval u Ježíše ve svátosti oltářní a v modlitbě k Neposkvrněné. Čerpal tam, kde je největší možná svoboda, aby si ji odtud odnesl do světa, zotročeného hříchem a nenávistí.

Přesně toto jsme cítili na kopci Cvilín. I když ve světě kolem nás vládne podle slov nynějšího Sv. Otce „diktatura relativismu”, která prohlašuje hříchy, zvláště ty aktuální proti 5., 6. a 9. přikázání, téměř za ctnosti a stíhá mediální diskreditací a zesměšněním každého, kdo má odvahu veřejně vyznat opak, na Cvilíně jsme byli od této nové formy totality svobodní. Tam jsme se učili pravé svobodě dětí Božích, zejména při slavné mši svaté, celebrované otcem provinciálem řádu minoritů dr. Bogdanem Sikorou.

Ve své homilii se zaměřil na fatimské poselství Matky Boží. Řekl, že její slova o zmizení některých národů z povrchu zemského nemusí nutně znamenat přírodní katastrofu, ale i vyhubení sebe sama umělým potratem. Evropské národy, které vraždí své děti, vymírají a jejich místo zaujímají přistěhovalci. Panna Maria varovala před bludy, jež Rusko rozšíří do celého světa, když se lidstvo neobrátí. Tím nejnebezpečnějším bludem, jenž se stal součástí marxisticko-leninské ideologie, bylo „právo ženy na potrat”, poprvé uzákoněné v Sovětském svazu r. 1920. Tento „ruský blud” se i dnes šíří ve světě dál, i když jeho nositelem není už jenom Rusko, nyní jsou to hlavně USA. Maria však také řekla: „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí.” Zvítězí skrze lásku, jejíž úžasný rozměr nám odhalil právě sv. Maxmilián. Tak jako jeho skutek lásky, vycházející z pokladu víry, rozjasnil temnou atmosféru osvětimského zla a přivedl k obrácení samotného velitele Hösse, tak i současné projevy lásky katolických křesťanů mohou výrazně přispět k obrácení mnoha odpůrců a stát se účinným nástrojem k likvidaci hříchů potratů, sexuální nevázanosti, eutanázie aj.

Slova otce provinciála udeřila hřebík na hlavičku. Čím více bude katolík ve své hierarchii hodnot dávat přednost Bohu, čím více bude milovat Jeho a bližního, čím více se tomu bude učit u nohou Panny Marie dle příkladu světců, mezi nimiž právě sv. Maxmilián má svoji důležitost, tím větší bude šance na obrácení světa. A také – katolík se opravdu stává svobodnou bytostí, neboť právě láska, ta vycházející z nadpřirozených kořenů, nabízí člověku maximální míru svobody, o niž ho není schopen připravit ani ten nejhorší totalitní režim.

-rm-

Jen láska vede k pravé svobodě!