Kontakt:

o. Zbigniew Byczkowski OFMConv
[email protected]Jak vypadá formace v minoritském řádu a jak dlouho trvá?

Duchovní formace zahrnuje celý řeholníkův život od chvíle vstupu do řádu až do smrti. Zvláště důležitý je ale čas, kdy řeholník rozpoznává své povolání. Toto období zahrnuje tyto etapy: Postulát, noviciát, juniorát.

Co je to noviciát?

Po ukončení postulátu kandidáti začínají druhou etapu řeholního života –noviciát. V této době pod vedením novicmistra mají novicové rozpoznávat svá povolání a připravovat se ke složení řeholních slibů. Během jednoho roku se seznamují s řeholí řádu, konstitucemi, zvyky a pravidly řeholního života. Jsou vedeni k modlitbě, k práci nad sebou samým a k tomu, aby se učili zachovávat evangelijní rady.

Noviciát je časem, kdy se novicové zamýšlejí nad svým povoláním. Velmi omezeny jsou kontakty s vnějším světem. Po ukončení noviciátu kandidáti skládají první řeholní sliby na dobu jednoho roku.

Co je to juniorát?

Po ukončení noviciátu a složení prvních řeholních slibů začíná další část řádové formace – juniorát. Cílem je pokračování a prohlubování formace, která začala v noviciátu. Někteří z bratrů odcházejí do semináře, kde se studiem připravují ke kněžství. Během této doby bratři prohlubují své znalosti Písma svatého, teologie a františkánské spirituality. Poznávají také různé druhy práce. Stále více dozrávají a připravují se ke konečnému rozhodnutí přijmout františkánský způsob života a složit věčné sliby. Juniorát trvá několik let (nejvíce devět).

Co je to řeholní profese?

Řeholní profese je veřejný závazek řeholníka zachovávat tři evangelijní rady: čistoty, poslušnosti, chudoby.

Jaké sliby skládají bratři minorité?

Minorité, stejně jako většina řádů na světě, skládají tři sliby: poslušnosti, chudoby a čistoty. Řádové sliby jsou nejen zřeknutím něčeho pro Pána Boha, ale především jeho velkým darem, skrze který se každý řeholník může cele odevzdat svému Stvořiteli.

A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia.

sv. František z Assisi