Minoritský řád se brzy bude radovat z nového blahoslaveného. To již není jen přání, ale blízké očekávání: Svatý otec František osobně, v pátek 8. února 2014, schválil promulgaci beatifikačního dekretu našeho spolubratra, Božího služebníka br. Francesca Zirana OFMConv. ze Sassari (Sardinie/Itálie), jako mučedníka.

Br. Francesco se v r. 1602 vydal do Alžírska se zvláštním posláním. Kromě ohlašování víry dostal i pověření vykupovat křesťany z otroctví. 25. ledna 1603 tam byl brutálně popraven kvůli víře. Přesvědčení o jeho svatosti a mučednictví, okamžitě vyjádřené otroky-křesťany, kteří sebrali jeho kosti a kůži jako relikvie (během mučení mu byla stažena kůže z celého těla), způsobilo, že církev mu velmi rychle přiznala veřejný kult a začala ho ukazovat jako vzor života pro křesťany a jako nebeského přímluvce.

Dnešní chvíle je epilogem dlouhé, pečlivé a složité práce provedené ve třech etapách během minulých 35 lat. Především jde o studium, během něhož byly sesbírány všemožné dokumenty, týkající se jeho života, mučednictví a mučednické slávy, trvající více jak osm let (1978/85) v archívech a knihovnách především na Sardinii, ve Vatikánu, Itálii a Španělsku, prováděné bratry minority ze sardinské provincie.

Druhou etapou, na diecézní úrovni, bylo zahájení beatifikačního procesu Salvatorem Isgrem, arcibiskupem Sassari. Nejdůležitější momenty této etapy byly: pozitivní stanovisko sardinského biskupství; edikt adresovaný kléru a věřícím (25. listopadu 1984); mnohaletá práce historické komise nad sesbíranými dokumenty; diecézní proces zakončený veřejným zasedáním 7. září 1991 v kostele Santa Maria di Betlem v Sassari, v místě, kde br. Francesco žil 22 let.

Třetí etapa proběhla v Římě, na úrovni Kongregace pro blahořečení a svatořečení, po obdržení dekretu právní platnosti, obdrženém po ukončení diecézního procesu (3. června 1992). Úkoly v této etapě spočívaly v přeanalyzování „Positio” o životě Božího služebníka; provedly to tři sekce v rámci téže kongregace, které vydaly pozitivní stanoviska: historičtí badatelé (4. března 2003), teologové poradci (16. května 2013), kardinálové a biskupové (4. února 2014).

V současnosti očekáváme publikování beatifikačního dekretu s podpisem papeže a oznámení data blahořečení. V přípravě je také krátká biografie budoucího blahoslaveného, která bude ukazovat aktuálnost jeho života pro dnešní křesťany.

= br. Umberto Zucca OFMConv. – vicepostulátor =

(z polštiny přeložil a upravil br. vfh)

Řím: člen řádu minoritů bratr Francesco Zirano brzy blahoslaveným