4. listopadu 2013 ve večerních hodinách v Iviaňci v Bělorusku zahynul při autonehodě minorita o. Andrej Akhrem. O. Andrej byl letošním novoknězem, měl 32 let, prožil 6 let v řádu a 5 měsíců byl knězem.

Andrej Akhrem se narodil 9. března 1981 ve Viliejce v Bělorusku, jako první dítě Viktora a Ludmily. Andrejova rodina má smíšené věrovyznání, proto byl pokřtěný v pravoslavné církvi. V jeho náboženské výchově tak byly přítomné prvky jak východní, tak i západní křesťanské tradice.

Po skončení studia informatiky na Běloruské státní univerzitě v r. 2003, pracoval ve Vitebsku. Tam se rozhodl stát katolíkem. Ve Vitebsku navázal kontakt s římskokatolickou farností sv. Barbory a po příslušném katechetickém kurzu 7. srpna 2004 složil vyznání katolické víry. Od té doby se aktivně účastnil farního života jako ministrant a člen Mariiny legie. Prohluboval svou víru skrze katecheze pro dospělé. Jelikož pociťoval touhu po hlubším náboženském životě, rozhodl se vstoupit do řádu minoritů.

V r. 2005 začal první rok v postulátu v Iviaňci, dále pokračoval postulát v polské Łodzi. Od prvních dnů strávených u minoritů, se ukázal jako velmi ochotný člověk. Hodně času trávil na modlitbách, hodně četl, zodpovědně a horlivě pracoval sám na sobě a prohluboval dar povolání. První řeholní sliby složil 15. září 2007. Během studia v semináři se ukázaly jeho výjimečné intelektuální vlastnosti. Studium filozofie a teologie mu šlo snadno a rychle se stalo jeho vášní. Věčné sliby složil 8. prosince 2011, kněžské svěcení přijal 1. června 2013. Pracoval v klášteře v Iviaňci.

Pohřeb o. Andreje Akhrema proběhne v pátek 8. listopadu v kostele sv. archanděla Michaela v Iviaňci ve 13.00 hodin.

= z www.franciszkanie.pl, www.franciszkanie-warszawa.pl a www.tau.by přeložil a upravil br. vfh =

Ivianec (Bělorusko): Tragická smrt minoritského novokněze