V noci z 3. na 4. října slaví celá františkánská rodina památku požehnané smrti svého Otce – sv. Františka z Assisi. Tato noc je v našem řádu výjimečná slavením pobožnosti Transitus, která se odehrává potmě v našich kostelích a je doprovázená starými františkánskými zpěvy, ale i texty, které nám náš svatý zakladatel zanechal.

Právě tato neopakovatelná chvíle je tradičně i okamžikem, kdy si novicové poprvé oblékají řeholní oděv. Děje se to zvláštním obřadem, tzv. obláčkou. Svatý František totiž v Řeholi nařizuje: “Ať jim dají zkušební šat, totiž dva hábity bez kapuce, cingulum, kalhoty a kaparon až k cingulu, ledaže by někdy titíž ministři před Bohem uznali [za vhodné] něco jiného.”

K veliké radosti nás všech přijal letos zkušební šat další bratr z české provincie – br. Josef Vrána, pocházející od Znojma. Bratr Josef požádal o přijetí do našeho řádu již před rokem. První formační rok, který je přípravou na noviciát, absolvoval v polském Głogówku. Od září  je již novicem na Kalwarii Pacławské v Polsku, kde se intenzivně připravuje na složení prvních řeholních slibů.

Rok, který čeká bratra Josefa, má být naplněný modlitbou, prací a studiem. Novic musí lépe poznat sebe a své povolání, ale i minoritský řád, do kterého se chce včlenit. K tomu mu pomáhá i duchovní vedení a ticho v oddělení od vnějšího světa. I když je tento čas nelehkou zkušeností, pro každého řeholníka je časem nejkrásnějších vzpomínek a silným zdrojem inspirace do celého řeholního života. Proto přejeme bratrovi Josefovi mnoho Božích milostí a doprovázíme ho na cestě povolání svými modlitbami.

br. Jozef Sukeník
ze slovenštiny přeložil a upravil: br. Vladimír F. Hubálovský
foto: www.franciszkanie.pl

Polsko: Přijetí řeholního oděvu – obláčka