V Charitativně-duchovním centru Milosrdného Ježíše v Aregua – Cocue Gust v Paraguaji jsme se novénou a každodenní adorací Nejsvětější Svátosti připravili k oslavám svátku sv. Otce Františka a posvěcení nové adorační kaple Nejsvětější Krve Kristovy. Při vigilii slavnosti jsme prožívali Transitus ve společenství centra spolu s bratry minority, sestrami františkánkami, dobrovolníky a lidmi z okolí.

V den svátku sv. Františka začaly oslavy ve 14 hodin modlitbou růžence, v 15 hodin byla sloužena slavnostní mše svatá, kterou celebroval, při které kázal (část v jazyce španělském a část v jazyce guarani) a  pak posvětil novou kapli Mons. Dionisio Echague – generální vikář arcidiecéze Asunción. V tento den se už od časných ranních hodin shromažďovali věřící z blízkého okolí i ze vzdálenějších měst Asunción, San Lorenzo, Ipacarai a dalších.

Navštívili nás také indiáni Maka z rezervace v Limpiu, kterým v rámci svých možností pomáháme.

Oslav se zúčastnilo asi 500 lidí. Od časných ranních hodin měli věřící možnost přistoupit ke svátosti smíření, aby tento den prožili co nejlépe. Po mši svaté jsme se všichni setkali na společném agapé, abychom posilnili také naše těla. Následoval i hudební program.

O půlnoci jsme slavnostně zahájili věčnou adoraci Nejsvětější Svátosti v nové kapli, abychom se modlili za díla, která konáme, za naše dobrodince, na náš minoritský řád, za misie, za všechny, kteří nás navštěvují a hledají pomoc a za celou arcidiecézi Asunción, do které patří náš klášter a naše centrum.

s. Agáta

Oslavy svátku sv. Františka spojené s posvěcením nové adorační kaple v Aregua v Paraguaji