Kolem sta sekulárních františkánů, mnozí s rodinami, se sešlo na Svatém Hostýně.

V pátek navečer jsme se pomodlili nešpory a pak následovala „večeře po františkánsku”. Sešli jsme se jako rodina u stolu a posilnili se z vlastních zásob, o které jsme se navzájem podělili. Kdo by rád neposeděl u společného stolu! A protože byl svátek sv. Ludmily, byla večerní mše sv., kterou sloužil P. Bogdan Sikora, provinciál minoritů. Celonoční adorace v kapli poutního domu byla příležitostí k tichému setkání s Kristem v eucharistii.

V sobotu, na svátek Stigmatizace sv. Františka, se nejprve konala přednáška P. Pacifika Matějky,OFM Cap. s názvem: Historický rozvoj dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. /Od počátku bylo v církvi vědomí, že Maria byla v celém žití milostiplná, neposkvrněná, zcela čistá, bez hříchu. Teologové si však kladli otázku, jak to bylo možné, když teprve Kristus všechny vykoupil. A sama Maria ve zpěvu magnificat považuje Boha za svého Spasitele – Lk 1,47. Dogma vyhlášené v roce 1854 říká, že Maria byla již od početí uchráněna dědičné viny pro budoucí zásluhy svého Syna Ježíše Krista. / Při diskuzi zazněla otázka, zda můžeme očekávat další mariánské dogma, a to o Marii jako Spoluvykupitelce. Bratr Pacifik odpovídal úvahou, zda dědičný hřích spáchal Adam nebo Eva. A protože to byl podle knihy Geneze Adam, je Vykupitelem protipól Adama Ježíš Kristus. Proto považuje nové dogma za nepravděpodobné. Panna Maria, i když počatá bez poskvrny prvotního hříchu, zůstává stále člověkem. Její Syn Ježíš Kristus je člověk a zároveň Bůh.

Vyvrcholením pouti byla koncelebrovaná mše sv. a hlavním celebrantem byl P. Bogdan Sikora. V kázání připomněl, že naše pravá vlast je v nebi i když dnešní člověk se stále víc zabydluje na tomto světě. Všechno kolem nás o tom přesvědčuje: média, reklama, spousty informací… „Politicky nekorektní” je pak mluvit o smrti. I my věřící se mnohdy modlíme jen za to, abychom byli zajištěni a měli se dobře zde na zemi. Místo sledování televize bychom si měli číst častěji bibli.

Na mši sv. přišla též skupinka lidí oblečených do jakýchsi „františkánských kostýmů”. Rozdávali letáky, ze kterých je vidět, že se jedná o nějakou americkou sektu, která si „vypůjčila” sv. Františka. Když před sv. přijímáním br. Česlav Křížala OFM upozornil účastníky poutě, že ke svatému přijímání mohou přistoupit jen katoličtí křesťané, skupinka odešla, což je třeba ocenit. Náš Sekulární františkánský řád je součástí katolické církve, a proto je nutné znát katolickou nauku a držet se „pana papeže”, jak to dělal sv. František.

Na závěr mše sv. národní ministr br. Václav Němec se modlil za mezinárodní kapitulu SFŘ, která bude letos na podzim v Brazílii. Tématem bude „Evangelizovat evangelizované”. Je to klíčové téma naší doby a výzva pro nás, abychom se naučili žít v dnešní složité společnosti a přinesli Krista našim současníkům.

Pouť byla zakončena modlitbou křížové cesty, kterou úvahami nad Turinským plátnem provázel br. Česlav Křížala OFM. Bohu díky.

Těm, kdo se nemohli zúčastnit našeho setkání na sv. Hostýně, můžeme doporučit alespoň shlédnout záznam mší svatých v bazilice na webových stránkách sv. Hostýna.

br. Jiří Šenkýř

Několik postřehů z františkánské pouti na Hostýn 16.-17.9.2011