Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, spravovaný naším řádem, byl poctěn tím, že v něm bude otevřena Svatá brána milosrdenství.

8. prosince 2015 začal mimořádný Svatý rok milosrdenství (Milosrdní jako Otec), který je spojený s otvíráním tzv. Svatých bran. Můžeme toho být poprvé účastni na různých místech v našich diecézích.

V ostravsko – opavské diecézi byl mj. vybrán také náš minoritský poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova. Slavnost otevření Svaté brány se zde bude konat v neděli 22. 5. 2016 od 15:00 hodin.

Svatý rok milosrdenství
Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným Svatým rokem milosrdenství. Svatý rok, jehož základním mottem je „Milosrdní jako Otec”, byl zahájen 8. prosince 2015 a zakončen bude 20. listopadu 2016. V bule Misericordiae Vultus papež mj. píše:
Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia a skrze něž se má dostat k srdci a mysli každého člověka. V naší době, kdy se církev zabývá novou evangelizací, si téma milosrdenství žádá, aby bylo podáváno s novým nadšením a novým pastoračním přístupem. (Misericordiae Vultus 12)

Svaté brány
Stanovuji, aby o této neděli v každé místní církvi – v její katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu – se Brána milosrdenství otevřela na celý svatý rok. Každá místní církev tak bude přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy. (Misericordiae Vultus 3)

Přehled Svatých bran, které jsou otevřeny v diecézích České republiky, najdete zde.

Odpustky spojené s poutí ke Svatým branám
Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých.
Kromě čtyř obvyklých podmínek pro získání odpustků:

– vykonat svátost smíření
– účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
– pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
– na daném místě se pomodlit Vyznání víry

připojuje papež František ještě tyto dvě podmínky další:

– jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)
– setrvat v krátkém zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

První tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

Pouť
Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. (Misericordiae Vultus 14)

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově – Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznete na tomto odkazu.

Mimořádný svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje. Nechme se během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj život. (Misericordiae Vultus 25)

=vfh=

Cvilín: Otevření Svaté brány milosrdenství (22.5.2016)