Dne 5. března 2010 oslavil páter Bernardin 101 let svého života. Byla to příležitost k poděkování Panu Bohu za tento mimořádný dar. Při bohoslužbě v kapli sv. Anny za účasti věřících jsme děkovali Bohu a potom také v jídelně ve společenství bratři a sester přáli mnohaja léta a pevné zdraví.

P. Bernardin všem poděkoval:
Má sílo, k tobě vzhlížím, neboť ty, Bože, jsi mé útočiště, můj Bůh, má láska! (Ž 59,10)
Chtěl bych Vám srdečně poděkovat za slova povzbuzení a přání u příležitosti mých stoprvých narozenin.

Děkuji Pánu Bohu za dar života a dar dobrého zdraví – přiměřeně k mému věku. Děkuji za každý den, který mi Pán ještě dává a také za 85. let prožitých v řeholním životě a za povolaní ke kněžské službě. Jsem vděčný Pánu Bohu, že můžu dále, zvlášť v tomto roku zasvěceném kněžím, koncelebrovat denně mši svatou, obětovat Bohu své kříže a modlit se v klášterním společenství minoritů u sv. Jakuba.

Modlitba k Panně Marii a příklad svatých byly pro mě oporou v těžkých chvílích zvlášť sv. Terezie z Avily. V den slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. 12. 1950) vrátil jsem se z internace do pastorace, ke sv. Jakubu v Praze a od té doby tady sloužím Pánu.

Děkuji Vám za Vaši paměť a modlitbu. Vyprošuji také Vám dary Ducha Svatého.

Byla to postní doba, proto  jsme se v bazilice pomodlili křížovou cestu a slavili mši svatou v kapli sv. Anny za účasti věřících. Mši sv. předsedal otec Provinciál. P. Bernardin – jako obvykle koncelebroval – a z paměti se modlil II. eucharistickou modlitbu.

Den obnovy je vždy příležitostí k rozjímání, modlitbě a povzbuzení k věrnému naplňování řeholního života. Během přednášky se otec Provinciál podělil o zážitky z cesty do Argentiny na generální setkaní zasvěcené formaci a z cesty do Paraguaje, kde navštívil P. Marka Dudu a P. Darka Gaczynského, kteří před několika lety působili v Jihlavě.

Provinční setkání je také spojeno s adorací Nejsvětější svátosti. Modlíme se a prosíme Krista, který je s námi v Nejsvětější Svatosti, aby poslal dělníky na svou žeň a aby požehnal naše úsilí a snahu o bratrský život.

Stanislav Gryń, minorita

 

 

Ad multos annos – 101 let P. Bernardina Mráze