Slavnost Zvěstování Páně slavíme devět měsíců před slavností Narození Páně (25. prosince). Připomínáme si tajemství Vtělení Božího Syna, počátek naší spásy. Naše myšlenky putují do Nazareta v Galileji. Anděl Gabriel oslovuje Pannu Marii a říká: “buď zdráva, Milostiplná, Pán s Tebou” (Lk 1,28).

Toto tajemství spásy rozjímáme v modlitbě Anděl Páně. Je krásným křesťanským zvykem modlit se tuto modlitbu třikrát denně (ráno, v poledne a večer). Ti, kdo navštěvují věčné město – Řím, se v neděli, v pravé poledne, mohou tuto modlitbu pomodlit se Svatým otcem, poslechnout si jeho krátké rozjímání a nakonec přijmout požehnání.

Při modlitbě Anděl Páně můžeme v myšlenkách také putovat do Assisi, do kostelíka Panny Marie Andělské – Porciunkule. Tento kostelík (který sám sv. František opravoval), má krásný obraz od Hilaria z Viterba (1393), který v dolní části zachycuje scénu Zvěstování a v horní zjevení Pána Ježíše a Panny Marie sv. Františkovi, který žádá o milost plnomocných odpustků.

Tak jako Nazaret připomíná všem věřícím počátek spásy a dětství Pána Ježíše, tak všem synům a dcerám sv. Františka připomíná Porciunkula počátek nového života. To tady sv. František uslyšel evangelium, které ukázalo směr jeho života po obrácení. Tady se rád vracel, a zde také zakončil svou pozemskou pouť.

Když se sv. František roku 1219 vrátil ze Svaté země, stal se velkým promotorem myšlenky, aby křesťané v určitých hodinách dne, na hlas zvonu, vzdávali modlitbou slávu Bohu.

Stanislav Gryń, minorita

Modlitba Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
– a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria… 

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 
– ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria… 

A Slovo se stalo tělem 
– a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria… 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 
– aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zvěstování Páně – obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi