Cvilín – V sobotu 11. 8. se na poutním místě Cvilín u Krnova konala pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty. Přesně 175 rytířů se sjelo z různých koutů naší země, aby vzdali hold své Královně. Nebo jinak: přesně 175 ctitelů Matky Boží zavítalo na toto poutní místo, aby pozdravilo Nejsvětější Pannu.

Kvůli deštivému počasí proběhla křížová cesta, jež už tradičně tuto pouť zahajuje, v útrobách chrámu Panny Marie Sedmibolestné. Při čtrnácti zastaveních mohli poutníci rozjímat o posledních hodinách a minutách Ježíšova života zde na zemi a o současných minutách svého života v tomto slzavém údolí, a to vše v duchu myšlenek Rytířstva. Krátce po poledni pak započala mše sv., kterou sloužil provinciál minoritů o. Bogdan Sikora OFMConv.

Středověcí rytíři sloužili své paní, hájili její čest, bojovali za její slávu a sami měli povinnost vystříhat se špatného a nečestného jednání, jelikož tím mimo jiné špinili čest a dobré jméno své paní. K šíření slávy své Královny vyzval přítomné rytíře i o. Bogdan a jednu z možností navrhl sám: U vchodu ležely starší výtisky Immaculaty a zázračné medailky. O. Bogdan vyzval shromážděné věřící, aby si každý vzal po jednom výtisku a jedné medailce a někomu je dali – s tím, že mu řeknou, proč tak činí. „Je to domácí úkol pro vás,“řekl a zastavil se u obrazu dnešního světa, včetně toho mediálního.

V takové Immaculatě nebo ve svědectví života pravého rytíře Neposkvrněné mohou lidé poznat pravdu o světě, o sobě a hlavně o Bohu, což nepoznají z médií, jež nás obklopují. O. Sikora varoval před špínou, jež se na nás valí z všemožných masmédií, před morálním bahnem, v němž je naše společnost zabřednutá až po kolena – či chcete-li – až po uši. Maria byla a je Matka nejčistší, jak zní jedna z invokací Loretánských litanií, ale plno jejích dětí dobrovolně čistotu ztrácí, ba dokonce o ní připravují i ty ostatní tím, že chrlí amorální propagandu hédonismu, bezuzdné sexuality bez špetky zodpovědnosti a novodobé náboženství sebestřednosti, kde středobodem veškerého dění je vlastní já každého jedince.

To vše pak vede k zabíjení nenarozených dětí, k zabíjení lidí starých a nemocných, protože překáží údajnému svobodnému rozvoji daného jedince, a nadto se to vše vydává za ctnost. Stejně jako sňatky osob stejného pohlaví, stejně jako chystaná akce Gay pride, kdy už název napovídá, že jistí lidé mají být hrdí na svůj zvrácený způsob života. „Dáme-li k tomu souhlas, dáváme souhlas k tomu, aby náš národ páchal sebevraždu,“ odtušil o. Bogdan a nabádal přítomné, ať se nenechají zmást onou protibožskou propagandou, jejímž cílem je zničit vše krásné a čisté, zničit v člověku obraz Boha.

A právě Immaculata, která je též médiem, ale není ze světa, abych si vypůjčil slova Ježíšova, má být takovým časopisem, co bude opozicí proti všem médiím, jež budou propagovat výše zmíněnou uvolněnou morálku a takovými máme být i my, Mariini rytíři, poznamenal o. Sikora. To vše vystihl už sv. Pavel v listě Filipanům, jak o. Bogdan připomněl: A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.“ Každý z rytířů by pak měl skrz své hledí upírat svůj zrak na Krista a Jeho Matku a odvracet se od všeho balastu, neměl by podstupovat dobrovolně a hlavně zbytečně ztráty. A každý rytíř by měl jako jeho středověcí předchůdci pomáhat slabším, ne už jen sirotkům a vdovám jako v tom středověku, ale těm, co svou Paní ještě nepoznali, protože vězí až po krk v bahně tohoto světa, a to tak, že už jím nemohou ani obracet. Proto je třeba jim přivést Matku přímo před ně.

Po zhruba hodinové pauze na občerstvení navázal na kázání o. Sikory PhDr. Radomír Malý, jehož zajisté dobře znáte ze stránek Immaculaty. Vystoupil s přednáškou o zjevení matky Boží ve Fatimě, v níž popsal celou historii tohoto zjevení, od nějž letos uplynulo již 95 let. I u tohoto zjevení bylo patrné to, co dnes – mnozí lidé mu prostě nechtěli věřit, chtěli si žít i nadále podle svého, jak jim to vyhovovalo – nespoutaní žádnými zásadami, povinnostmi či ohledem vůči druhým či dokonce k Bohu.

Na závěr se přítomni společně pomodlili tuto modlitbu – Úkon odevzdání se neposkvrněné, kterou se můžete pomodlit i vy všichni, co jste tentokrát na Cvilíně chyběli:

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko. Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já… nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví, a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla, i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších, a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení. Vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.

Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

„Ó Maria, bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

Libor Rösner

Rytíři Neposkvrněné na Cvilíně