Psala se léta 1655-1656. Švédská vojska obsadila téměř celé Polsko, pouze jih země zůstal ještě nedotčen. Vroucí modlitby polských věřících pod vedením řeholníků řádu paulinů před zázračným obrazem Matky Boží na Jasné hoře v Čenstochové způsobily to, s čím nikdo reálně nepočítal. Švédové, ač početně v přesile, byli poraženi a museli odtáhnout. Tuto slavnou kapitolu dějin polského národa zpracoval Henryk Sienkiewicz ve známém románu „Potopa“.

Porážka Švédů u Čenstochové měla větší význam, než si dnes připouštíme. Švédové se nemínili zastavit před Tatrami – a kdyby obsadili habsburské Rakousko, padla by poslední obranná bašta proti muslimským Turkům, nebezpečně pronikajícím do středu Evropy. Matka Boží se tak stala ochranou nejen před švédskou, ale nepřímo i před tureckou potopou. Přímo a bezprostředně zasáhla na obranu křesťanské civilizace u Lepanta r. 1571, kdy početně mnohem slabší křesťanské loďstvo po modlitbách katolíků k Panně Marii, jež vedl sám papež sv. Pius V., nad Turky zvítězilo. Tato situace se opakovala r. 1683 u Vídně, kde kapucín bl. Marco d´Aviano vyzval k modlitbě sv. růžence, když se vše zdálo být ztraceno, neboť turecká převaha byla značná. Velitel katolických vojsk, polský král Jan III. Sobieski slavil nakonec své vítězství, které – jak prohlásil – nebylo jeho vítězstvím, nýbrž triumfem Panny Marie.

Mnohokrát v historii Evropy Matka Boží zachránila jednotlivé národy před invazí krutých pohanských hord. To se týká i Čechů, Moravanů a Slezanů. Sv. Hostýn, na jehož vrcholu se ukryli ve 13. století zdejší obyvatelé před divokými Kumány, jež lid nazýval Tatary, je toho nejlepším důkazem.

Matka Boží zachraňovala nedávno

I v moderní době Panna Maria častokrát vyslyšela modlitby svých věrných, aby jim poskytla ochranu před novým nepřítelem: totalitními bezbožeckými ideologiemi. Po vroucích prosbách k Matce Boží Čenstochovské 15. srpna r. 1920 byla zachráněna Varšava před sovětskými bolševickými vojsky maršála Tuchačevského. Portugalsko minuly hrůzy II. světové války, jak Nejsvětější Panna slíbila ve Fatimě, kde se k ní obracely desetitisíce lidí. Po zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie r. 1942 papežem Piem XII. došlo k obratu ve válce a hitlerovské Německo spělo nezadržitelně vstříc své porážce. Po zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci r. 1952 Piem XII. zemřel v březnu následujícího roku sovětský tyran Stalin, jenž chystal III. světovou válku. R. 1955 po celonárodní modlitbě sv. růžence, k níž vyzval kněz P. Petrus Pavlicek, odešla z Rakouska sovětská vojska, ačkoliv v to nikdo nedoufal. V komunisty ovládaném Polsku kopie Čenstochovské Madony  putovala po celé zemi a národ se jí zasvěcoval. R. 1956 došlo k lidovým bouřím a uvolnění diktatury, primas kardinál Stefan Wyszyński se vrátil z internace a mohl znovu usednout na svůj arcibiskupský stolec. R. 1984 papež bl. Jan Pavel II. opět zasvětil svět a Rusko (i když je výslovně nejmenoval) Nejsvětější Panně – a do pěti let se komunistická říše zla rozpadla.

To jsou ty nejznámější zásahy naší nebeské Matky na obranu Církve a křesťanských hodnot. Jejich skutečný počet je však mnohem větší. Vždycky se ukázala být tou nejúčinnější hrází proti potopě jakéhokoliv druhu, když se k ní duchovenstvo a lid obraceli v modlitbách. Dnes se na nás valí obzvlášť nebezpečná potopa: ideologie civilizace smrti, zaměřená proti nenarozenému i končícímu životu, legalizující potraty, antikoncepci, eutanázii, pohlavní promiskuitu, nemravnou sexuální výchovu na školách a homosexuální sňatky. Na rozdíl od Čenstochové let 1655-6 na nás neútočí fyzicky nepřátelská vojska, ale mediální kampaně a ekonomický tlak, což je všechno řízeno z nadnárodních center nepřátelských Kristu a Jeho Církvi. Mají peníze a celosvětový vliv, jemuž málokdo je schopen odolat.

Jedinou záchranou jsou tak jako dříve náš Pán a Matka Boží. To pochopily světové organizace na ochranu nenarozeného života, které uskutečnily „Pouť od oceánu k oceánu“ s ikonou Panny Marie Čenstochovské za ochranu lidského života a obnovu rodin. Jde o věrnou kopii originálu. Od ruského Vladivostoku až po portugalskou Fatimu putuje dnes tento obraz 24 zeměmi, kde se před ním modlí zástupy věřících. Na našem území jsme měli příležitost přivítat ji na 6 místech. Hlavní zásluhu má na tom české Hnutí pro život v čele s prezidentem mgr. Radimem Ucháčem. 30.-31. srpna se stal poslední zastávkou Madony v České republice  minoritský klášter v Brně.

V zaplněném chrámu sv. Janů po slavnostním přivítání ikony následovala mše svatá, při níž Schola brněnské mládeže řízená panem Štěpánem Policerem vyzpívala mistrovským způsobem vděčnost moravského lidu za všechna dobrodiní, která od Matky Boží obdržel. Hlavní celebrant, generální vikář brněnské diecéze mons. Jiří Mikulášek vyslovil velmi zajímavou a podnětnou myšlenku, že Bůh, když se v osobě Ježíše Krista stal člověkem, si odřekl i svou nebeskou slávu, ale neodřekl si rodinu, v níž vyrůstal. Tím poukázal na maximální hodnotu monogamní rodiny pro každého člověka. Dnes se octla právě rodina v největším nebezpečí, neboť je nahrazována jinými svazky. Součástí protirodinné strategie nadnárodních protikřesťanských sil se stala válka proti nenarozenému životu. Zákony umožňující interrupce jsou tvrdě prosazovány i na úrovni OSN. Mons. Mikulášek v této souvislosti vyzval věřící, aby si před volbami vždycky dobře promysleli, koho budou volit.

Pravdivost výroku papeže Jana Pavla II., že Církev dýchá oběma plícemi, tj. západní i východní spiritualitou, potvrdil  nádherný Akatist, tj. chvalozpěv Bohorodičce podle byzantského ritu, který řídil řeckokatolický kněz P. Jiří Pleskač. Mariánské antifony v podání Svatomichalské gregoriánské scholy zakončily první den pobytu kopie Čenstochovské Madony v Brně.

Nazítří při dopolední mši svaté hlavní celebrant, provinciál řádu minoritů P. MUDr. Bogdan Sikora poukázal poutavými slovy na to, že „ruskými bludy“, o nichž Matka Boží ve Fatimě řekla, že se rozšíří po světě, když se lidé neobrátí, jsou právě současné ideologie civilizace smrti, požadující legální usmrcování nenarozených dětí, výchovu k sexuální promiskuitě, možnost adopce dětí homosexuálními a lesbickými páry atd. To všechno bylo poprvé na světě zavedeno za vlády V. I. Lenina v komunistickém Rusku r. 1920 jako „vymoženost“ tzv. Velké říjnové socialistické revoluce. Otec provinciál dále řekl mimo jiné, že fatimské proroctví Matky Boží o tom, že „některé národy zmizí z povrchu zemského“ se začíná naplňovat právě teď. Potraty, antikoncepce a rapidně rostoucí neplodnost párů vedou k postupnému vymírání evropských národů, jejichž místo čím dál více zabírají muslimové. Nebude-li tento trend zastaven, mnohé evropské národy skutečně vymřou, „zmizí z povrchu zemského“, jak varuje Panna Maria.

Naděje pro všechny národy

Z Brna putovala ikona do slovenské Bratislavy. Její odjezd doprovázela modlitba zúčastněných za slovenský národ, aby také on byl zachráněn před moderní potopou, jaká hrozí všem národům Evropy.

„Pouť od oceánu k oceánu“ je ve své duchovní podstatě tímtéž, čím byly modlitby polského lidu před Čenstochovskou Madonou r. 1655-1656 a čím se stalo i putování kopie této ikony po Polsku r. 1956: prosbou za odvrácení nebezpečí fyzické i duchovní smrti. Jenže stačí samotná modlitba? Polský král Jan Kazimierz uskutečnil v době švédské potopy tzv. „Jasnohorské sliby“, nejprve ve Lvově, potom v samotné Čenstochové. Jménem polského národa se zde zavazoval k životu podle Božích přikázání. Bez tohoto odhodlání naše modlitby nebudou účinné. K něčemu podobnému vyzval v kázání i Otec provinciál, když řekl, že Panna Marie je matkou všech lidí, i těch nevěřících, a jako matka má i je ráda. Proto i my jsme zavázáni prokazovat jim svou lásku. Ta se ale nemůže obejít bez toho, abychom jim nehlásali radostnou zvěst o Ježíši Kristu, neboť v nikom jiném není spásy.

Zastaví tedy tato „Pouť…“ a jiné podobné akce příval civilizace smrti do Evropy? To záleží na třech podmínkách: na vroucnosti a upřímnosti našich modliteb, na naší lásce k bližnímu bez ohledu na jeho smýšlení a chování, a na naší ochotě hlásat Kristovu pravdu „vhod i nevhod“. Bude-li toto splněno, výsledek se určitě v nějaké formě dostaví, neboť Panna Maria je opravdu naší dobrou Matkou, vždyť to už tolikrát dokázala!

Radomír Malý

Panna Maria, ochránkyně Evropy před „potopou“ aneb Její putování od oceánu k oceánu