Bratři bohoslovci Josef Vrána, Petr Macháček a Patrik Rygiel prodlužovali své časné řeholní sliby o jeden rok. Je to další krok ke složení věčných řeholních slibů.

Sliby skládali do rukou otce provinciála Stanislawa Gryně v kostele sv. Janů v Brně, během odpolední mše svaté, za přítomnosti místních věřících i otců z brněnské minoritské komunity.

Br. Patrik Rygiel obdržel od otce provinciála pověření k vykonávání služby lektora. Lektor je na základě liturgických předpisů stanovený k předčítání z Písma svatého, kromě evangelia. Může při mši svaté  přednést i úmysly přímluv, a – když není žalmista – i žalm mezi čteními. Pokud není přítomen jáhen, lektor může v liturgickém průvodu nést evangeliář.

Bratrům Stanislawovi Budzikowi a Petrovi Macháčkovi byla svěřena funkce akolyty. Stali se tak mimořádnými rozdavateli svatého přijímání; během mše svaté můžou pomáhat knězi při purifikaci (čištění) liturgických nádob; s dovolením kněze smí za jistých okolností vyložit a odložit Nejsvětější svátost oltářní (bez udělení požehnání).

=br. Petr Maria Macháček=

Brno: Obnova časných slibů bohoslovců a udělení služby lektorátu a akolytátu (30.8.2016)