Také letos jsme v Jihlavě oslavili Slavnost Božího Těla průvodem ulicemi města. Po slavnostní mši sv. se průvod asi 150 věřících doprovázejících Nejsvětější svátost nesenou v monstranci vydal z našeho kostela do centra Jihlavy.

Tak jak bývá zvykem, průvod vedly družičky a dechová hudba doprovázející zpěv věřících. Tři kněží se střídali v nesení monstrance s eucharistickým Pánem Ježíšem a v požehnání na třech místech v ulicích města. Kupodivu nám přálo počasí, takže ačkoliv den předtím i den poté pršelo, samotný průvod probíhal za krásného polojasného nebe, z kterého nespadla ani kapka.

Během průvodu jsme se při jednotlivých oltářích modlili mimo jiné za naše rodiny, za město Jihlavu i za celou naši zem a veřejně jsme vyznali víru v našeho Spasitele trvale přítomného uprostřed nás v Nejsvětější svátosti. Zároveň byl průvod možností oslovit i nevěřící lidi nebo nepraktikující katolíky, což se naplnilo přinejmenším v jednom případě. Od náměstí průvod totiž doprovázela bezdomovkyně, která s velkou úctou a pokorou hleděla na svátostného Krista a úpěnlivě se k Němu modlila. Kéž se i na ní splní Pánovo zaslíbení: „přišel jsem povolat (ke spáse) hříšníky, ne spravedlivé“ a „ženo, tvá víra tě uzdravila“.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, smiluj se nad námi!

FJ

Boží Tělo v Jihlavě