Pokoj a dobro!

Milí bratří a sestry ve víře,

s pokorou a vděčností se k Vám obracím jako váš bratr v sv. Františku z Assisi a provinciál minoritů v České republice, abych Vám poděkoval za Vaše modlitební nasazení v Kruciátě za duchovní povolání. Věřím, že Vaše modlitby se nesou na křídlech víry až k Božímu trůnu, byť Boží odpověď nevidíme okamžitě.

Víme, že všichni mladí lidé hledají svou vlastní životní cestu, a já jsem také přesvědčen, že mnohé z nich volá Kristus, aby podobně jako apoštolové šli za ním, kamkoliv jde. Avšak slyší oni Kristův hlas? Bojím se, že v hluku světa toto volání neslyší – potřebují modlitební posilu, aby se správně zorientovali a neztratili se. Vaše modlitba je zde velmi důležitá. Prosme společně Pána, aby otevřel jejich srdce a mysl, aby mohli slyšet jeho hlas a měli odvahu následovat ho s oddaností a radostí kamkoliv je zavolá. My s pokorou prosíme, aby je Pán povolal do našeho Řádu bratří menších – minoritů.

Náš řád minoritů je bohatou součástí všeobecné církve, který poskytuje možnost prohlubovat naši víru, žít v pokorné službě a být světlem pro ty, kteří hledají Boží lásku a pokoj. Naše kláštery jsou místem modliteb, studia a služby v různých oblastech. Celosvětově se minorité angažují v oblasti vzdělávání, péče o chudé, prosazování spravedlnosti, duchovního doprovázení a služby ve farních společenstvích. Ale abychom mohli pokračovat v této důležité práci, potřebujeme nové posily.

Dnešní svět je plný výzev a příležitostí pro ty, kteří cítí hlas Páně v srdci. Potřebujeme mladé lidi, kteří jsou ochotni naslouchat Božímu volání a přijmout výzvu ke kněžství a řeholnímu životu. Potřebujeme lidi s nadšením pro službu druhým, s vášní pro modlitbu a s touhou po hlubší znalosti Boží lásky. Potřebujeme ty, kteří budou pokračovat v naší misi, a kteří budou přinášet novou energii a naději do našeho společenství.

Proto Vás prosíme, abyste se modlili jak za nás, tak za mladé lidi ve vašem okolí. Modleme se za mladé lidi, aby uslyšeli Boží hlas a dokázali se pro něho rozhodnout. Modlete se také za naše bratry, aby byli moudrými a laskavými průvodci těchto mladých duší, aby je mohli správně vést na cestě víry. Modlete se za naše komunity, abychom dokázali laskavě přivítat nové členy v naší řeholní rodině.

Mnozí z Vás jste již celý rok obětovali své modlitby za povolání a věřím, že jste přinášeli i mnohé oběti na tento úmysl. Ze srdce Vám za to děkujeme. Skoro bychom chtěli říci: Už se netrpělivě rozhlížíme, z které strany přijde někdo z těch povolaných… Ano, všichni bychom rádi již viděli plody těchto modliteb, ale zde se musíme spolehnout na Boží moudrost a prozřetelnost. V našich rukou je modlitba, ale její plody už v našich rukou nejsou, ty jsou v rukou Boha. Kéž dobrý Bůh ve svém milosrdenství dá nám a tím i Vám nová a svatá povolání, kteří budou oním světlem na cestě do Božího království.

S důvěrou v Boží plány Vás i nadále prosíme, abyste pokračovali v modlitbách za nová povolání, zvláště do našich minoritských klášterů v České provincii. Děkujeme Vám.

S vděčností za Vaši oddanost, modlitby a bratrskou lásku, v Kristu

o. Piotr Pawlik OFMConv, provinciál minoritů v České republice

DOPIS PROVINCIÁLA MINORITŮ ČLENŮM MODLITEBNÍ KRUCIÁTY ZA POVOLÁNÍ