Blížící se začátek prázdnin je krásnou příležitostí k poděkování Bohu za uplynulý školní rok. V pátek 19. června se v kostele sv. Janů v Brně shromáždili rodiče s dětmi ke společné adoraci před Nejsvětější svátostí.
Aby se děti naučili adorovat, zdejší společenství mládeže přichystalo program, který by dětem více přiblížil Krista zpřítomněného ve Svatostánku.  Scénkou z příběhu o dobrém pastýři přiblížili dětem Krista jako pastýře, který každého z nás miluje, stará se o nás a neváhá se vydat za každou zatoulanou „ovečkou“, aby ji vysvobodil z nebezpečí.
Adorace vyvrcholila předstoupením dětí a ostatních zúčastněných před Svatostánek a odevzdáním symbolických „oveček“ (našich proseb) do rukou kněze, který jim požehnal.
Pro děti i ostatní věřící byla tato chvíli ztišení a adorace před svatostánkem osobním setkáním s Kristem.
Výjimečnost této adorace byla také v jednotě, která byla vyjádřena společnou modlitbou věřících s jejich kněžími. Chvíle, kdy kněží poklekli se svými „ovečkami“ před svatostánkem, nám dodala důvěru a jistotu, že naši pastýři jsou s námi a doprovází nás na cestě k Bohu.

Text: Jitka N., foto: otec Robert

Děti před Svatostánkem