V Brně bratři minorité 15. května 2022 oslavili 30. výročí existence českého Rytíře Neposkvrněné

V roce 1992, začala vycházet IMMACULATA – křesťanský časopis pro život z víry. Iniciativa vzešla od tehdy 38 letého lékaře Bogdana Sikory, který povzbuzován P. Josefem Petrákem – velkým ctitelem sv. Maxmiliána Kolbeho – a s pomocí jednoho svého přítele vydavatele začal časopis vydávat. Bratři minorité toto dílo od počátku zaštiťovali. Po krátké době se z pana lékaře Sikory stal bratr Bogdan, který následně přijal i kněžské svěcení, a celou tíhu ohledně vydávání časopisu převzal na svá bedra řád minoritů. A tak je tomu až dodnes.

Rok 1992 byl rokem mnohých výročí: 75. výročí fatimských zjevení, 75. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné, 10. výročí kanonizace sv. Maxmiliána Kolbeho a 150. výročí obrácení Alfonse Ratisbonna. A právě v tomto roce, v mariánském měsíci květnu vyšlo první číslo. Tehdejší provinciál Řádu minoritů v ČR o. Hyacint Skupieň OFMConv na prosbu o patronát nad časopisem řekl: „No, v tom by mohl být prst Boží.“ A v to věříme i dnes. To, že časopis žije již třicet let a postupně se rozvíjí je známkou toho, že celé dílo je vedeno „s hůry“. Za toto všechno dnes vděčně děkujeme.

Oslava proběhla v neděli 15. května v brněnském konventu sv. Janů. Slavnostní mši svaté předsedal asistent otce generála pro střední a východní Evropu o. Tomáš Lesňák OFMConv. Kázání se ujal P. Jaroslav Brož, proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Na mši svaté byli přítomní také mnozí bratří minorité spolu s o. Provinciálem Piotrem Pawlikem OFMConv a také mnozí současní autoři píšící do Immaculaty, kterým o. Provinciál udělil na konci mše sv. zvláštní požehnání.

Po mši svaté následovala děkovná pobožnost u májového oltáře, kde o. Provinciál děkoval Matce Boží za ochranu a vedení po celou dobu existence časopisu. Nakonec jako projev vděčnosti šéfredaktor br. Bohdan Heczko OFMConv spolu se zástupkyní paní Jitkou Navrátilovou PhD. přinesli kytici s 30 růžemi.

Oslavy pak pokračovaly pohoštěním v prostorách kláštera s malými atrakcemi.

30 let časopisu Immaculata