Ve dnech 2. a 3. května 2011 se v klášteře sv. Františka v Brehově na východním Slovensku konala první část třetí řádné kapituly minoritské kustodie.

Provinční a kustodiální kapituly se konají v našem řádu každé čtyři roky. Jejich cíle je zhodnotit život a apoštolát bratří a připravit projekty do budoucnosti. Na kapitule se také volí nové vedení na další čtyřleté období. Již několik let mají kapituly minoritů dvě části: první volební a druhou plánovací.

Slovenské kustodiální kapitule předsedal generální ministr Řádu minoritů P. Marco Tasca. Spolu s Otcem generálem se kapituly zúčastnilo 23 bratří. Mezi přítomnými jsou dále generální asistent pro východní Evropu P. Jacek Ciupiński, provinciál krakovské provincie P. Jaroslav Zachariáš a provinciál české provincie P. Bogdan Sikora.

Kapitula začala duchovní částí – mší svatou a přednáškou. Zde promluvil k bratřím náš provinciál Bogdan Sikora. V homilii navázal na evangelium, kdy apoštolové v síle Ducha Svatého a navzdory pronásledování odvážně hovořili o tom, co viděli a slyšeli. Kazatel připomenul bratřím, že Bůh je potřebuje, aby Boží slovo bylo stále hlásáno: „Musíme být novými lidmi, protože jen ten, kdo je naplněn Svatým Duchem, může hlásat Boží slovo s mocí.” Během následující přednášky český provinciál hovořil o naší identitě, která se zakládá nejen na víře, že nás Bůh miluje takové, jací jsme, ale i na tom, že se máme stávat takovými, jaké nás chce mít Bůh: „Bůh nás povolává, abychom se podobali obrazu jeho Syna.”

V odpoledních hodinách probíhalo čtení zpráv hodnotících duchovní a apoštolský život bratří za poslední čtyři roky, které pokračovalo ještě následující den dopoledne.

Odpoledne 3. května bylo věnováno volbě nového kustoda. Tím byl zvolen P. Tomáš Lesňák – současný kvardián bratislavského kláštera. Stal se tak druhým vyšším představeným Slovenské kustodie a prvním slovenské národnosti. Do nynějška spravoval pater Lucian M. Bogucki z Polska. Volbu bratří na místě potvrdil generální ministr řádu P. Marco Tasca.

Po volbě bratři přešli se zpěvem „Te Deum” do kostela, kde nově zvolený kustod složil vyznání víry do rukou generála řádu.

P. Tomáš Lesňák se narodil 30.6.1976 v Levoči.  Po maturitě v září 1994 nastoupil do noviciátu bratří minoritů. Filosofické a teologické studium zahájil v Krakově a ukončil v Římě. Věčné sliby složil roku 1999 a roku 2001 byl v Levoči vysvěcen na kněze. Ve školním roce 2006/2007 plnil služba magistra postulantů v Levoči a od září 2007 pracoval v Bratislavě jako kvardián místní komunity a rektor slovenského juniorátu.

Druhá část kapituly – plánovací, které již bude předsedat nově zvolený kustod, je připravena na první červnové dny.

Otci Tomášovi a celé slovenské kustodii přejeme mnoho Božího požehnání do nového období.

Podle minoriti.sk zpracoval bB
foto: minoriti.sk

Slovensko: Kustodiální kapitula