V sobotu 12. listopadu vyvrcholil Rok svaté Anežky slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které předsedal papežský legát kard. Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem.

Slavnosti se zúčastnil také náš generální asistent o. Jacek Ciupiński z Říma, který přijel konat generální vizitaci naši provincie, dále o. provinciál Bogdan Sikora a bratří z konventu v Praze a Brně.

O. Jacek si zavzpomínal, že jako římský bohoslovec ministroval při kanonizaci sv. Anežky v Bazilice sv. Petra v Římě roku 1989. Před 22 lety  se také konala bohoslužba na poděkování za dar kanonizace sv. Anežky v naší bazilice Dvanáctí Apoštolu v Římě, kde se nachází generální kurie.

o. Stanislav Gryň

V pražské katedrále vyvrcholil Rok svaté Anežky

Praha. Dopolední bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vyvrcholil Rok sv. Anežky. Mši svatou při příležitosti 800. výročí od jejího narození a zároveň 22 let od jejího svatořečení sloužil v pražské katedrále papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. „Slavíme-li dnes svatou Anežku Českou, nemá to nic společného s nostalgií, naopak daleko spíše s přítomností, v níž nás svatá Anežka s milostí Boží chce a může uschopňovat pro budoucí časy,” řekl během své homilie kardinál Meisner.

V liturgickém průvodu byli spolu s hlavním celebrantem kardinálem Meisnerem čeští a moravští biskupové, nový apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, řezenský arcibiskup Gerhard Ludwig Müller a množství kněží z celé země. Benedikt XVI. vybral kardinála Meisnera jako svého zvláštního vyslance na oslavách 800. výročí narození svaté Anežky také proto, že ví o jeho vztahu k církvi v naší zemi. Kardinál Meisner se před 22 lety svatořečení Anežky České ve svatopetrské bazilice účastnil a jak sám řekl „nikdy na tento den nezapomene”. Sekretář Jana Pavla II. mu tehdy vzkázal, aby se při kanonizační bohoslužbě začlenil do papežova doprovodu. „Věděl o mé sounáležitosti s tak silně utiskovanou církví ve vaší zemi,” řekl dnes kardinál Meisner, který jako berlínský biskup tajně vysvětil na kněze mnoho mladých mužů z tehdejšího Československa.

„Když jsem procházel střední lodí k portálu svatopetrského chrámu,”vzpomínal dále kolínský arcibiskup během své homilie na Anežčino svatořečení, „bylo vpravo i vlevo rozestaveno ke koncelebraci již množství kněží a biskupů v ornátech. Mezi nimi jsem rozeznal mnohé z těch, které jsem tajně vysvětil, oblečené v kněžském rouchu. Zastavil jsem se u nich a zděšen řekl: «Pro Boha živého! Co tu děláte? Až se vrátíte domů, zavřou vás a čekají vás jen samé postihy a útrapy!» Ale oni mi vítězoslavně odpověděli: «My už zpátky do katakomb nepůjdeme. Vrátíme se veřejně jako Boží kněží. Spolu s národem přece víme: Až bude Anežka Česká prohlášena za svatou, nastanou pro náš národ i naši zemi nové a lepší časy.»”

Kardinál Meisner nevidí Českou zemi, jako nejsekularizovanější zemi Evropy: „vždyť žádný národ není vyznamenán tolika zemskými patrony jako ty,” řekl v dnešní homilii a navíc, jak dodal, „krev světců nadále koluje v obyvatelích této země”. Na dnešní bohoslužbu byli pozváni nejvyšší představitelé naší země a další osobnosti politického a kulturního života. V jejím rámci byli mimo jiné oceněni zasloužilí pracovníci české katolické Charity.

 

Oslavy 800. výročí od narození sv. Anežky České a začátek generální kanonické vizitace Provincie sv. Cyrila a Metoděje