Sv. Josef patří po Panně Marii mezi nejoblíbenější světce. Jeho svátek se začal slavit nejprve na Východě už v 4. století v klášteře sv. Sáby u Jeruzaléma a na Západě v 8. století.

Ve 13. století tobyli Bratři menší a Karmelitáni, kteří „památku sv. Josefa” slavili velmi slavnostně. V 19. století papež Pius IX. vyhlásil sv. Josefa patronem celé církve. Řád minoritů si zvolil sv. Josefa za svého patrona, proto Konstituce našeho řádu doporučuji bratřím: „ať ctí a napodobují život svatého Josefa, Ochránce řádu, obdivuhodný vzor zbožného života”(78 §3). Velkým ctitelem sv. Josefa byl papež Jan XXIII. Kromě Matky Boží zvolil také tohoto světce patronem II. vatikánského koncilu a jeho jméno umístil v I. římském kanónu.

Liturgie nazývá sv. Josefa spravedlivým mužem a snoubencem Bohorodičky, jemuž Bůh svěřil mládi našeho Spasitele.

Jan Pavel II. v exhortaci Redemptoris Custos o sv. Josefovi a jeho poslání v životě Krista a církve (15. srpen 1989) poukazuje na službu jako základ povolání sv. Josefa: „Bůh povolal sv. Josefa, aby sloužil přímo osobě a poslání Ježíše prostřednictvím naplňování svého otcovství, které se konkrétně vyjádřilo tím, že ze svého života učinil službu, složil jej v oběť tajemství vtělení a vykoupení. Složil úplný dar ze sebe, ze svého života, z práce. A povolání k přirozené lidské lásce proměnil v nadpřirozenou oběť svého srdce, v lásku, jenž se odevzdává službě Mesiáši, který rostl v jeho domě.”

Růst Ježíše v lásce a moudrosti se uskutečňoval pod ochranou Josefa, jemuž Bůh svěřil svůj největší poklad: Ježíše a jeho Matku Marii.

Spravedlivý muž Josef byl povolaný, aby vzal na sebe úkol zemského otce pro Božího Syna. V této chvíli svého „zvěstování” neřekl ani jedno slovo, ale „udělal všechno, jak mu anděl přikázal” (Mt 1,24).

Písmo sv. nezapsalo ani jedno slovo, které by řekl sv. Josef, ale beze slov poukazuje na hloubku jeho víry. Je velký ve víře ne proto, že říká slova, ale protože naslouchá živému Bohu. Naslouchá v mlčení, aby přijal pravdu obsaženou v slově živého Boha.

Sv. Josefe – oroduj za nás.

Stanislav Gryń, OFMConv.

Slavnost sv. Josefa – 19. března – patrona Řádu minoritů