Přijďte se o velikonočním triduu pomodlit na Svaté schody.

Brněnská Loreta v sobě ukrývá mnoho uměleckých i duchovních skvostů. Jedním z nich jsou Svaté schody.

Jedná se o 28 stupňů z pretoria Piláta Pontského, za jeho prefektury vJeruzalémě, které byly posvěceny Kristovou krví při jeho umučení. Dlestředověké tradice je měla roku 326 převézt z Jeruzaléma do Říma svatáHelena, císařovna a matka Konstantina Velikého, kde pro ně bylavystavěna nádherná kaple nazvaná „Scala Sancta – Svaté schody“.

Svaté schody v Římě se těšily od samého počátku veliké vážnosti. Protobyla podle římského vzoru budována podobná místa rozjímání o utrpeníPáně. A tím je i brněnská Loreta.

V době velikonočního tridua se na schodech konají modlitby a rozjímání. I letos Vás brněnští minorité zvou na pobožnosti na Schodech, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7 hod. ráno, kdy se budou konat společné modlitby. Loreta bude však otevřena po celý den a návštěvníci budou mít možnost modlit se soukromě.

Z brožurky o Svatých schodech:

“Ze svatého evangelia víme, že Kristus Pán, po svém potupném zajetí a nespravedlivém odsouzení židovskou veleradou, byl ráno v den svého umučení přiveden k římskému vladaři Pilátu Pontskému. Zde Božský Spasitel po prvé kráčel do soudní síně po 28 mramorových schodech,které vedly do Pilátova paláce. Vladař Pilát nenašel na Kristu Pánu viny a poslal Beránka nejnevinnějšího k soudu Herodovu. Po druhé kráčí Ježíš Kristus po schodech, které později tolika milostmi byly obdařeny.Herodes však zesměšnil Krista a posla ho zpět k Pilátovi. Znovu kráčí Pán po schodech v paláci Pilátově a posvěcuje je svou přítomností. Po nespravedlivém Pilátově rozhodnutí byl Pán Ježíš odvlečen katany po těchto schodech do palácového dvora k ukrutnému bičování. Spasitel světa po bolestném bičování a nelítostném trním korunování kráčel opětně po těchto schodech skrápěje je svou přesvatou krví. Byl vyveden na místo, které slulo Lithostrotos, hebrejsky Gabbatha. Tam Pilát ukázal Krista Pána rozvášněnému davu se slovy: „Ejhle člověk!“ (Jan 19,5). Na tomto místě byl Kristus Pán svým vlastním národem a Pilátem odsouzen k potupné smrti na kříži: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ (Jan 19,15).  Naposledy kráčí Božský Spasitel po těchto schodech, skrápí je svými slzami a posvěcuje je svou nejsvětější krví. Jde, aby vzal svůj kříž a dokončil své vykupitelské dílo.

Ježíš Kristus – Syn Boží – Spasitel světa, kráčel třikráte nahoru a dolů po těchto schodech. Posvětil je svým přehořkým umučením a utrpením, které za nás na těchto stupních vytrpěl.”

Brno: Svaté schody – rozjímání o utrpení Páně