V sobotu 22. srpna 2009 se v minoritském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě konala slavnost, při které se sestra Faustyna z kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, zasvětila Bohu na celý život řeholními sliby. Řeholní sliby skládá sestra nejprve dočasně, po zkušební době noviciátu, a když pak uplyne pětileté formační období juniorátu, smí sestra přistoupit k přijetí celoživotních závazků. Řeholní sliby čistoty, chudoby a poslušnosti vyjadřují zasvěcení, které má svůj základ ve svátosti křtu. Řeholními sliby se křestní zasvěcení prohlubuje a sestra se jimi dává do výhradního vlastnictví Bohu nade vše milovanému. Je tak zvláštním způsobem určena k Boží službě, lásce a oslavě. Životem v této řeholní rodině je také novým způsobem spojena s tajemstvím církve. Řeholní sliby vkládají do srdce slibující sestry Otcovu lásku, onu lásku, která je v srdci Ježíše Krista. O růst této lásky k Bohu i k bližním má pak sestra usilovat po celý svůj život.

Církev, na základě autority, kterou jí Bůh svěřil, přijímá řeholní sliby a těm, kdo je skládají, vyprošuje svou modlitbou od Boha pomoc, odevzdává je Bohu, udílí požehnání a zapojuje jejich obětování do eucharistické oběti.

Pozvání na slavnost přijal i otec biskup Vojtěch Cikrle, který liturgii předsedal, spirituál kongregace sester P. Jan Maria Vianney Dohnal, provinciál minoritů P. Bogdan Sikora, kněží z okolních farností i zdaleka.

Text a foto: sestry minoritky

Jihlava: věčné sliby